Phỏng vấn khách hàng đến từ Phoenix Voyage and Bhaya Cruise | Hai Au Aviation

Let’s listen to some comments from 2 customers enjoyed the service of Hai Au’s seaplane. They are from Phoenix Voyage and Bhaya Cruise.

Cùng lắng nghe những nhận xét từ 2 khách hàng trải nghiệm dịch vụ Thủy phi cơ Hải Âu đến từ Phoenix voyage và Bhaya Cruise